תקנון תנאי השימוש בתוספי ההנגשה

הסכמה לתנאי השימוש:

ביצוע שימוש בתוסף הנגישות enable (להלן: "תוסף") ובאתר https://www.enable-accessibility.com/  מהווה הסכמה מבעל המנוי (להלן:"בעל המנוי") לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולכל תקנה  חוק החלים על השימוש בתוסף ובאתר, במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש בתוסף.

הגדרות:

 1. מטרתם של תנאי השימוש היא לקבוע את התנאים לשימוש בתוסף ובאתר על ידי בעל המנוי.
 2. השימוש בתוסף והגלישה באתר כפופים לקריאת תנאי השימוש והסכמך להם.
 3. חובה לעיין לעומק בתנאי השימוש תוך שימת לב לדיוקים והפרטים המוצעים בשירותים והמערכות ולכל מגבלה המתקיימת לגביהם.אם ובמידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש בתוסף ו/או באתר ומביצוע כל פעולה בהם.
 4. מוסכם בזאת כי כל שימוש ו/או גלישה באתר וכל שימוש בתוסף תהווה הסכמה מוחלטת מצד בעל המנוי לתנאי השימוש המובאים בזאת.
 5. חברת enable רשאית לשנות כל תנאי מתנאי השימוש בכל עת ולכן ביצוע המשך שימוש בתוסף ו/או באתר לאחר השינויים יהוו הסכמה מצד בעל המנוי לביצוע שינויים אלו ובכך לתנאיי השימוש המחודשים.
 6. "תוסף הנגישות enable" – משמש פלטפורמה לשינויים בשימוש באתר האינטרנט בו הוא מופעל לטובת אנשים עם מוגבלויות.התוסף מסייע בהנגשת האתר ברמה חלקית על פי דרישות התקן הישראלי המופיע בתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תקן ישראלי 5568, התאמות נגישות השירות תשע"ג 2013 (להלן:התקנות).
 7. החברה מספקת השירות "enable".
 8. "בעל המנוי" - מזמין השירות (בין אם בתשלום ובין אם לא) והוא המאשר את תנאי השימוש.
 9. "צד שלישי"- בעל אתר אינטרנט לו מסופק השירות דרך בעל המנוי.
 10. אתר החברה המספקת את השירות הנו https://www.enable-accessibility.com/ בבעלותה הבלעדית.
 11. כותרות המופיעות בתנאי השימוש הן למען ביצוע סדר קריאה ואין להן כל חבות משפטית ולכן לא יהיו כבילות לשימוש בבית משפט.

רשאי שימוש בתוסף:

 1. חברת enable מתנהלת מול בעל המנוי בלבד ולא מול צד שלישי,בעלי אתרי אינטרנט אשר  להם מסופק השירות על ידי בעל המנוי מהווים צד שלישי.
 2. על בעל המנוי חל איסור מוחלט לסחור ו/או למכור ו/או לגבות תשלום כלשהו באופן ישיר/ עקיף לטובת שימוש ו/או התקנה של תוסף enable.
 3. תוסף הנגישות מוצע בחינם לבעל המנוי וחברת enable רשאית בכל זמן לשנות את תנאי ההתקנה ו/או השימוש ולגבות על כך תשלום בהודעה מראש באמצעים המקובלים.
 4. חברת enable לא תספק שירות שלא מופיע בהסכם זה.
 5. למען הסר ספק חברת enable לא תכבד הסכם זה מול חברות/גופים פרטיים שבחרו להשתמש בתוכנה באופן לא חוקי.
 6. בעלי אתרים שלא נרשמו לשירות ישירות אלא כדרך "בעל המנוי" לא יקבלו שירות ישירות מחברת enable אלא רק דרך מזמין השירות עבורם הרי הוא "בעל המנוי" ולמען הסר ספק לא יוכלו לבוא בטענות/בקשות/תלונות כלפי חברת enable או מי מטעמה.
 7. על אף הכתוב לעיל השימוש בתוסף הנגישות באתר מותנה בהסכמה ובאישורו של בעל האתר מול בעל המנוי בלבד.ומסירה מחברת enable כל אחריות הנובעת מהסכמה זו.
 8. אחריות להסכמה לשימוש בשירות הנה על ידי בעל המנוי המתנהל מול חברת enable.
 9. האישור להתקנת התוסף הנגישות והתקנתו ותקינותו לטובת צד שלישי (בעל האתר) חלה על בעל המנוי ומסירה כל טענה כלפי חברת enable או מי מטעמה ומהווה ויתור על כל תביעה ו/או הגשת תלונה כנגד חברת enable או מי מטעמה.
 10. מובהר כי בעל המנוי איננו רשאי למכור/להעתיק או לבצע כל שימוש בתוסף שלא כחלק מההסכם הנחתם ובהתאם למטרה שלשמה הוא נועד באישורה של חברת enable.במידה וביצע הפרה של התנאים יפצה את חברת enable על פי דרישתה.
 11. העובר על החוק - בחר למכור/ להפיץ/ לסחור/ להעתיק ובעיקר לגבות תשלום כלשהו בעבור התוסף,התקנתו ו/או השירותים הנלווים צפוי לקנס אותו תקבע חברת enable  בגין הפרת תנאי שימוש והפרת קניין רוחני זה.

ביטול שימוש בתוסף ההנגשה ומניעת השימוש בתוסף:

 1. חברת enable רשאית להפסיק/למנוע את השימוש בתוסף הנגישות וכל פעולה שנובעת ממנו באופן גורף או זמני על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 2. החברה לא תהיה חייבת לידע או לעדכן את מזמין השירות/בעל המנוי על כך מהסיבות הבאות:
 • במידה ונעשה שימוש בלתי חוקי או כזה שמפר את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה של חברת enable בלבד.
 • במידה ונעשה שימוש בלתי סביר או במטרה להונות ולרמות גוף/אדם/חברה אחרת על ידי השימוש בתוסף או באתר החברה.
 • במידה ובעל המנוי או צד שלישי ביצע הפרה של התנאים ו/או השתמש בתוסף באופן שלא נועד לו.
 • במידה ולא סופקו תשלומים במידה ונדרשו בזמן ובמועד ובסכום שנקבע על ידי חברת enable.

הגבלת אחריות

 1. בעל המנוי מאשר בזאת כי השימוש בתוסף יתבצע לטובת מטרתו המקורית בלבד ולא לשימושים שלא מוסכמים בתנאי שימוש אלו.
 2. חברת enable מסירה מעליה כל אחריות ישירה או בעקיפין לתקינות האתר והגלישה בו.
 3. חברת enable מסירה מעליה כל אחריות בנוגע לצד שלישי ואין הוא רשאי לדרוש ממנה טיפול בבעיות/מענות/בקשות.
 4. החברה לא תישא בכל טענות של רשויות או גופים או אנשים פרטיים באשר לרמת הנגישות של אתר האינטרנט בו מותקן התוסף והאלמנטים המוצעים בו וזאת לצד התחייבותה לבצע את פעולת ההנגשה ברמה המקסימלית וההיקפית ביותר שביכולתה.
 5. על פי כל דין בעל האתר מוותר על זכותו לבוא בטענות ישירות או עקיפות לחברת enable.
 6. על פי כל דין בעל המנוי מוותר על זכותו לבוא בטענות ישירות או עקיפות לחברת enable.
 7. יש לזכור כי תחזוקה וביצוע התאמות נגישות באתר בו מותקן התוסף באופן שוטף באחריות בעל המנוי בלבד ואין לחברת enable כל אחריות ישירה או עקיפה לנגישות האתר.
 8. רמת הנגישות באתר,והנגשתו הכללית מותנת בקבלת אישור ממורשה נגישות על ידי בעל המנוי ו/או בעל האתר.
 9. כל שינוי באתר החל מיום ההצעה ועד לתחילת ביצוע עבודת ההנגשה במידת הצורך יהווה עילה לתוספת בתשלום מצד הלקוח.
 10. בעל המנוי מצהיר בזאת כי כל שימוש בתוסף enable יעשה למטרת הנגשת אתר אחד בלבד.
 11. חברת enable לא תהיה אחראית על תוכנם או איכותם של קבצים/מסמכים/נתונים וכיו"ב הנמצאים באתר האינטרנט.מובהר בזאת כי תקינות השימוש באתר והמשך פעילותו הסדירה לא תהא באחריות חברת enable וכל עוגמת נפש או אובדן שייגרמו בצורה ישירה או עקיפה ללקוח,לצד שלישי או למשתמשי האתר,לא יהיו באחריות enable.על אף האמור במידה ותמצא תקלה כלשהי הפיצוי המקסימלי לכל התקלות לא יעלה על סכום הרישיון שנמכר לבעל המנוי.
 12. החברה לא תישא בכל אחריות שנגרמה כתוצאה משינויים/השמטות/הפעלות בלתי חוקיות שנעשו בתוסף ושלא נמצאים שליטתה במלאה.

התקנה ושימוש בתוכנה:

 • תוסף enable הנו פרי פיתוח של החברה ומהווה קניינה של חברת enable, גם במידה ונעשו שינויים והתאמות ללקוח תמורת תשלום נוסף, כל זכויות היוצרים שמורות לחברה בלבד.
 • פעילותו התקינה תלויה בין היתר בקוד תקין ובתקינות האתר בו נעשה שימוש בתוסף.
 • חברת enable רשאית מפעם לפעם לבצע שינויים בתוסף מבחינת נראות,רכיבים,התאמות וכיו"ב על-פי שיקול דעתה.

תהליך ההטמעה:

 1. הטמעה של קוד מותאם למערכות האתר הקיימות.
 2. התקנה של תוסף ההנגשה.
 3. לצורך ההנגשה ייתכן ותידרש גישה מרחוק, הלקוח מתחייב להסכים להשתלטות מרחוק של חברת enable ומי מטעמה לשם ביצוע הפעולות הנדרשות וללא כל עיכוב והפרעות מצידו.
 4. קבלת רישיון שימוש של חברת enable
 5. עדכונים ושינויים שוטפים באופן אוטומטי במינימום האטות ופגיעות בחוית המשתמש
 6. טיפול בשגיאות ואלמנטים שאינם מונגשים במידה והתעוררו כאלה והם נמצאים בתלות מוגמרת בתוסף.
 7. העבודה מתבצעת על ידי מפתחים ומתכנתים תוך שימת לב לדיוקים בחוק.
 8. התוסף פועל באופן שונה ובאלמנטים תלויים במערכת בה משתמשים בו-סוגי אתרים/דפדפנים.ייתכן וחלקן יפעלו וחלקן לא.

אחריות הלקוח ותנאים כללים

 1. הלקוח אחראי על נראות/ גוף / והתכנים המוצגים באתר ועל התאמתם לדרישות התקן אי לכך הוא פוטר את חברת enable במפורשות מכל אחריות/בדיקה והתאמה של האתר ותוכנו לדרישות הנגישות.
 2. כל בדיקה או ביצוע התאמות יעשו על ידי בעל המנוי ואלו בתחום אחריותו הבלעדית.
 3. הלקוח מסכים כי חברת enable הקצתה לו תוסף נגישות לביצוע התאמות באתר באופן חלקי ולכן ביצוע התאמות נגישות האתר באופן מלא באחריותו הבלעדית ואין הוא רשאי לבוא בכל טענה לחברת enable.
 4. מובהר כי באחריות הלקוח לפרסם הצהרת נגישות שתואמת את רמת הנגישות העסק שלו ובאתרו ואת המגבלות הקיימות לאחר שבדק את יכולות התוסף באתרו ובכל הדפדפנים.
 5. עד למועד סיום העבודה חל איסור לבצע שינויים ועדכונים מהותיים באתר. במידה וישנו צורך בלתי נמנע הלקוח מחויב לפנות לחברת enable בכתב ולפרט את השינויים הצפויים ואם חלו שינויים נוספים תוך כדי העבודה.כל זאת בכדי למנוע בעיות בתהליך הטמעת התוסף לטובת הנגשת האתר.
 6. הלקוח מתחייב לבצע גיבויים לאתר טרם תחילת העבודה ובכפוף למועד ההתחלה.
 7. לאחר סיום התקנת התוסף כפי שהוצעה בחוזה העבודה,ניתן יהיה לבצעה הנגשות נוספות בהזמנת הלקוח בכתב ובחוזה תוספות ושינויים. בעלות נוספת.
 8. הלקוח מתחייב לא לשכפל,להעתיק,לבצע כל פעולה שאופן ישיר או עקיף,באמצעות צד שלישי וכיו"ב לשם שימוש בקוד ההטמעה/ במערכת ההנגשה ובתוסף לטובת אדם/גוף/אתר או כל טכנולוגיה שהיא וכיו"ב.במידה ויבצע עבירה זו יישא בתוצאות נזקי החברה ובעלויות שיקבעו על ידה בלבד במועד.במידה ויוצר נזק ישיר או עקיף כל שהוא לחברת enable הלקוח מוותר על כל זכות לתביעה נגדית וניסיון הכחשה והתנערות מאשמה ועליו לתת את הדין בפניה.
 9. החברה תספק תמיכה במייל [email protected] בשעות הפעילות 09:00-14:00.

סודיות:

 1. החברה מתחייבת לבצע כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות האתרים בהם מצוי התוסף וכל מידע שיימסר לה על ידי בעל המנוי.
 2. מובהר בזאת שאין באפשרותה של החברה למנוע באופן מוחלט חדירות שיעשו על ידי גורמים אחרים שאינם מורשים וחשיפת מידע כלשהו שיעשה איננו באחריותה.לאור הנאמר ללקוח לא תהא כל טענה או דרישה כלפי חברת enable בגין חשיפת מידע והשימושים באתר או בפרטי בעל המנוי כאמור בסעיף זה.
 3. רק במקרים המצוינים לעיל תהא החברה רשאית למסור מידע:
 • קיימות מחלוקות משפטיות או טענות כלפיה על ידי בעל המנוי או צד שלישי או משתמשי הקצה באתר או בתוסף.
 • בכדי לאפשר ביצוע פעולות טכניות בתוסף או באתר שנמצאות באחריותה.
 • מתקיימת חובה על פי דין למסור מידע.
 • בכדי להעשיר או לשפר את תנאי השימוש בשירותים
 • מסירת פרטים בזמן ההרשמה והסכמה לתנאי השימוש מצד בעל המנוי מאשרת שימוש בפרטים לטובת הפעלתו ושימושו של התוסף.
 • מסירת מידע בגין פעולות שונות שנעשות באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוסף ובשירותיה של enable לרבות סימני המסחר גם הנלווים,שמה,עיצוביה הגרפים ותכנות המוצר בכל שפה,התכנים המתפרסמים,התוכן והפונקציות השונות הנן קניין רוחני בלעדי של חברת enable ואין להפיץ,להעתיק,לבצע כל שינוי הכי קטן לשבש,למסור לצד שלישי ללא הסכמתה של חברת enable בכתב ומראש מבעלי הזכויות (להלן: "הקניין הרוחני").

סמכות שיפוטית

תנאי שימוש אלו וההסכמים הנובעים מהם ידונו בהתאמה לחוקי מדינת ישראל ובתחום השיפוט של בתי המשפט העיר רחובות בלבד.

הבהרות

 1. בכל מקום שבו ישנן אי הבהרות או חילוקי דעות מסמך תנאי השימוש יגבר על המחלוקת.
 2. בעת ההרשמה ואישור תנאי השימוש בעל המנוי מאשר כי קרא ומסכים לתנאים אלו.
 3. כל הכתוב מתייחס לשני המינים מבלי לפגוע באף אחד וללא רצון לאפליה אלא רק מתוך נוחות הכתיבה כאמור.
 4. הכותרות הנן לנוחות השימוש ואין בהן כל היבט משפטי או הכוונה תכנית שמסירה אחריות מקריאה מלאה של כל תנאי השימוש.